Taakrisico analyse (TRA)

De taakrisicoanalyse is een middel om te komen tot gerichte verbetering van de arbeidsomstandigheden. Bij uitvoering van (risicovolle) taken worden niet altijd de juiste maatregelen getroffen om risico's te minimaliseren. Dit kan ernstige ongevallen en/of schade tot gevolg hebben.

De oorzaak is vrijwel altijd onbekendheid met de risico’s van een risicovolle taak. Om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen moeten eerst de risico’s worden onderkend. Per risico kunnen dan relevante maatregelen worden vastgesteld.

VCA gecertificeerde ondernemingen

Daarom moet een VCA gecertificeerd bedrijf de risico’s van de risicovolle taken vaststellen alsmede de veiligheidsmaatregelen die voor de geïnventariseerde risico's zijn vastgesteld. Dit moet met behulp een vaste gestructureerde methodiek, de taakrisicoanalyse, plaatsvinden als onderdeel van het VGM beheersysteem.

De taakrisicoanalyse (TRA) zorgt ervoor dat werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd en de kans op incidenten wordt verminderd. Per taak of taakonderdeel worden de maatregelen (instructie, training, persoonlijke beschermingsmiddelen of protocollen) vastgelegd. De taakrisicoanalyses worden gebruikt als informatie voor nieuwe medewerkers

Wat omvat de taakrisicoanalyse (TRA)

Een TRA wordt schriftelijk vastgelegd en volgens een vaste methodiek opgesteld. De TRA omvat de volgende vijf gebieden:

  • Werkzaamheden;
  • Werkplek;
  • Werkplekomgeving;
  • Werkcondities;
  • Werkcomplexiteit.

MARVEL kan voor u de taakrisico analyse uitvoeren en implementeren. De taakrisicoanalyses worden ook gebruikt om ongevalanalyses te doen. Verder kunnen op basis van ongevallen of speciale risicovolle projecten aanvullende analyses worden uitgevoerd.

De TRA en de RI&E

Een analyse van relevante taakrisico's maakt standaard onderdeel uit van door MARVEL uitgevoerde risicoinventarisaties (RIE).