Juridische informatie met betrekking tot de gegevens op de website van MARVEL

Het internet is een vrij toegankelijk medium. De website van MARVEL is opgesplitst in een openbaar gedeelte en een afgeschermd gedeelte, dat alleen voor aangemelde gebruikers beschikbaar is.

Hieronder treft u de algemene juridische info aan die betrekking heeft op de verschillende onderdelen van deze website.

1    De op deze website getoonde informatie wordt door MARVEL met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. MARVEL verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. MARVEL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

2    MARVEL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend. Alle digitaal beschikbaar gestede gegevens of berekeningen zijn rechtsgeldig indien schriftelijk via correspondentie of fax bevestigd.

3    Hoewel MARVEL alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is MARVEL niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

4     Verwijzingen naar sites die niet door MARVEL worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel MARVEL uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door MARVEL worden onderhouden wordt afgewezen.

5    De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto\'s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo\'s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij MARVEL en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

6    De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van MARVEL.

7    Aan MARVEL via de website verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt zónder vooraf toestemming aan de verstrekker te vragen, danwel medling te doen van deze verstrekking. Als van toepassing worden aanvullende gegevens met betrekking tot de gegevensverstrekking voor het verstrekken van de gegevens aan MARVEL ter bevestiging gegeven.