Wet WIA gaat huidige WAO vervangen

Om te bereiken dat er voortaan minder mensen arbeidsongeschikt 'aan de kant' zitten, wordt een aantal maatregelen genomen. De eerste maatregel is al ingegaan: per 1 oktober 2004 zijn de regels voor de keuring strenger geworden. Daardoor komt u minder snel in de WAO terecht. De nieuwe regels gelden voor werknemers die op of na 1 oktober 2004 voor het eerst een WAO-uitkering krijgen en voor WAO'ers die dan al een uitkering hebben en die op 1 juli 2004 jonger zijn dan 50 jaar. De laatste groep (een paar honderdduizend mensen) wordt de komende jaren opnieuw gekeurd. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend.

De eerste cijfers duiden erop dat in ongeveer 50 procent van de WAO?ers de arbeidsmogelijkheden rechtvaardigen dat de WAO-uitkering wordt verlaagd of ingetrokken. De herbeoordeling van arbeidsongeschikten op basis van de aangescherpte beoordelingscriteria is in oktober 2004 gestart. Deze herbeoordeling geldt voor alle arbeidsongeschikten die jonger zijn dan 50 jaar; naast WAO?ers betreft dit ook mensen met een WAZ-uitkering (zelfstandigen) en met een Wajong-uitkering (jongeren). Van deze laatste groep - veelal jonggehandicapten - heeft het UWV inmiddels 9.000 mensen herbeoordeeld en is in 5 procent van de gevallen de uitkering verlaagd of ingetrokken. Het gemiddelde percentage verlagingen voor WAO, WAZ en Wajong komt daarmee op circa 30 procent. De totale herbeoordelingsoperatie zou ertoe moeten leiden dat in 25 procent van de gevallen de uitkering wordt verlaagd of be?indigd.

Volgens UWV wordt het grotere effect van de herbeoordeling mede veroorzaakt door de intensievere beoordeling door twee artsen bij ?zachte? diagnoses. Verder worden meer mensen dan voorheen daadwerkelijk opgeroepen voor een spreekuuronderzoek. Tenslotte zijn de beoordelingscriteria aangescherpt. Het grootste effect heeft het feit dat voor parttimers nu geldt dat hun arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld op de mogelijkheden om voltijdse arbeid te verrichten. De operatie vindt plaats met voorlichtingsbijeenkomsten, intensieve beoordeling, nazorg en extra contacten met de klanten. Het aantal klachten en bezwaren tegen de verlaging of be?indiging van de uitkering is gering, aldus UWV.

Voor degenen van wie de uitkering is verlaagd of be?indigd is re?ntegratie belangrijk. UWV geeft aan dat 35 procent van de herbeoordeelden al werk had. Bij deze groep is de inzet gericht op het uitbreiden van het werk bij de eigen werkgever. Voor 25 procent van de mensen loopt een re?ntegratietraject en voor 15 procent zijn daarvoor de afspraken gemaakt. Voor de overige mensen geldt dat nog wordt onderzocht hoe de re?ntegratie eruit moet zien.