VEWIN werkbladen aangevuld

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen van de vewin werkbladen van Oktober 20112, geldig per medio februari 2012.

Hieronder vindt u de een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde waterwerkbladen.


WB 1.4G Beheer van leidingwaterinstallaties
Toevoegen steekproefmethode voor de controle van keerkleppen (18.6 en 18.7)


WB 2.1 Berekeningsgrondslagen algemeen en overzicht
Aanpassing titels in verwijzingen naar serie WB 2.1 (A t/m G).


WB 2.1 A Volumestromen en gebruiksdrukken voor tappunten en toestellen
Aanpassing definitie Tapeenheden (TE) en Spoeleenheden (SE). Aanvulling berekeningsvoorbeeld voor installaties met nooddouche voorziening. Opnemen opmerking over aanbeveling aansluiten nooddouches op drinkwaterinstallatie.


WB 2.1 B Berekeningsgrondslagen ? gemiddelde waterverbruiken per etmaal voor mens, dier en plant.
Tabellen en publicatie update.


WB 2.1 C Berekening en ontwerpcriteria
Begrippen TE en SE en de berekeningsvoorbeelden zijn aangepast.

Specifiek voor noodvoorzieningen, Nooddouches is een bijlage 8 met een berekeningsvoorbeeld opgenomen.


WB 2.1 E Berekeningsmethode voor de inhoud en het vermogen van warmtapwatertoestellen
5 toegevoegd i.v.m. bij berekening betrekken van de drukval van het warmtapwatertoestel.
WB 2.1 G Grafieken voor het bepalen van drukverliezen in buizen
Aangeven van aanzienlijke drukverliezen die kunnen optreden bij toepassing van kunststof leidingsystemen.


WB 2.4 Doorspoelen en desinfecteren van leidingwaterinstallaties
Splitsing doorspoelen/reinigen en desinfecteren van drink- en warmtapwaterinstallaties en alleen doorspoelen voor huishoudwaterleidingen (artikel 2.4.1 en 2.4.2 NEN 1006).

Introductie spoelplan en desinfecteerplan.


Omschrijving van desinfecteren van pompen is uitgebreid tot drukverhoginginstallaties inclusief schakelvaten en bypass.


Desinfectiemiddelen moeten zijn voorzien van een Ctgb toelating, Reinigingsmiddelen een ATA. De gebruiksvoorschriften van de fabrikant worden gevolgd. Chloorbleekloog (natriumhypochloriet) heeft een beperkt toepassingsgebied.


Neutralisatie desinfectiemiddel en lozing desinfectiemiddel opgenomen.
WB 2.5 Beschermingen
Opnemen van verwijzingen naar rapporten van ISSO die specifieke informatie bevatten over het voorkomen van ongewenste opwarming van leidingwater zoals de aan te houden afstand tussen koud en warmwater leidingen en aanbevelingen voor nieuwbouw.WB 3.1 Aanleg van leidingwaterinstallaties ? Algemeen
Aangeven van noodzaak bij toepassing van ringwatersystemen de aftakkingen zodanig uit te voeren dat een goede doorstroming wordt verkregen


Opnemen verwijzingen naar rapporten van ISSO met specifieke informatie over het voorkomen van ongewenste opwarming van leidingwater. Onder andere de aan te houden afstand tussen koud en warmwater leidingen en aanbevelingen voor de aanleg in nieuwbouw.WB 3.4 Aanleg van leidingwaterinstallaties
Opnemen van verwijzingen naar rapporten van ISSO die specifieke informatie verschaffen over het voorkomen van ongewenste opwarming van leidingwater zoals de aan te houden afstand tussen koud en warmwater leidingen in vloeren en wanden.


WB 4.4B Warmtapwaterinstallaties: Beveiligingen
Het toestaan van een drukexpansievoorziening direct bovenstrooms (in de koudwater toevoer) van een warmtapwatervoorraadtoestel.


Voorbeelden van uitvoeringsvormen voor een legionella veilige (stuurleiding) fail safe voorziening opgenomen.


WB 4.5A Brandblusinstallaties, Brandslanghaspels
Het opnemen van een opmerking waarin het installeren van een drukontlastvoorziening wordt voorgeschreven in separate of lange blusleidingen. De functie van deze voorzieningen is te voorkomen dat door drukopbouw (t.g.v. opwarming) de toelaatbare werkdruk in het leidingdeel tussen de brandslanghaspel(s) en de keerklep wordt overschreden.