VCA Examenlocaties - Geen examens bij opleiders na fraude

Geen examens meer in op eigen commerciŽle opleider

Er is een besluit genomen met betrekking tot de examenlocaties voor VOL VCA en Basis VCA. Eerder was het toegestaan examens te volgen op de locatie van een commerciŽle opleiding. Deze examenvariant is vanaf 2 februari met directe ingang verboden.

Door dit besluit van de stelselpartners SSVV, ECABO en Examenkamer is het niet meer toegestaan om het BCVA, VOL VCA en het VIL VCU examen af te nemen in een eigen locatie van een commerciŽle opleider. Het examencentrum moet zelf zorg dragen voor een een externe examenlocatie en dient zich ervan te overtuigen dat de VCA examinering op die locatie kan plaatsvinden conform de regelgeving.

Overgangsregeling

Vanaf 15 februari 2011 dienen alle examens plaats te vinden buiten eigen locatie van de commerciŽle opleider.

Waarom deze regel?

Er is bewijs dat er in enkele gevallen is gemanipuleerd met examenresultaten.
Het doel van deze nieuwe regel is een optimale en transparante scheiding tussen ?opleiden? en ?examineren?.

Examens via MARVEL

Bij de examens van MARVEL zullen deze regels ook worden aangehouden. We betreuren het dat mogelijke fraude heeft geleid tot deze beperkende nieuwe regels.

Veelgestelde vragen :

# Q Wat wordt verstaan onder een eigen locatie van de opleider?

A Een eigen locatie van de opleider is een locatie waarvan hij eigenaar is, dan wel een locatie die door hem wordt gehuurd voor een langer periode en waarover hij permanent als enige gebruiker / huurder de beschikking heeft.
# Q Mag er dan ook niet meer bij opdrachtgevers geŽxamineerd worden?

A. Ja, dat mag nog steeds, opdrachtgevers te definiŽren als bedrijven die hun medewerkers al dan niet via een opleider aanmelden voor een VCA examen en mits de examinering plaatsvindt op de locatie van het (VCA) bedrijf/opdrachtgever. Dit mag dus niet de eigen locatie van de commerciŽle opleider zijn dan wel de locatie die de opleider als opleidingsfaciliteit huurt.
# Q Wat is de aanleiding van deze maatregel?

A. Er zijn sterke aanwijzingen, en in een aantal gevallen harde bewijzen, dat locaties van opleiders voorzien zijn van geavanceerde apparatuur om manipulatie van examenresultaten te faciliteren.
# Q Waarom is het niet mogelijk de maatregel te beperken tot uitsluitend de verdachte locaties /opleiders?

A Opleiden in NL is geheel vrij. Er wordt op vele duizenden locaties opgeleid, in grote dan wel kleine groepen. Het is onmogelijk om al die locaties te controleren. Bovendien is een controle altijd een moment opname.
# Q Ik heb mijn examens al lang van te voren ingepland bij mijn klanten, mijn vaste opleiders, op hun locatie. Ik vertrouw die volledig en ben bereid om voortaan, voordat ik daar examen afneem, die extra en grondig te controleren. Dan kan ik daar toch gewoon examens blijven afnemen?

A. Hoe begrijpelijk uw verzoek ook is, we kunnen op de regel geen uitzondering maken. Het beleid is opleiden en examineren beter te scheiden, ook fysiek.
# Q Ik heb mijn examens al lang van te voren ingepland bij mijn klanten, mijn opleiders, op hun locatie, die ik bovendien volledig vertrouw. Als ik nu externe locatie moet gaan huren kost me dat goud geld. Kan ik de rekening naar Ecabo of de SSVV sturen?

A: verwacht wordt dat elk examencentrum langdurige contracten met zijn opleiders om op hun locatie te examineren zo snel mogelijk afbouwt en met de opleider onderhandelt om tot een goede afbouwregeling te komen die de schade voor beide partijen zoveel mogelijk beperkt. De stelsel partners willen met de centra meedenken maar zijn niet bereid de eventuele schade te vergoeden. Over de langdurige contracten willen de stelselpartners worden geÔnformeerd (duur en naam van de organisatie) en dan zal daar nader over worden besloten. Langdurige contracten kunnen niet worden geaccepteerd. De stelselpartners doen een beroep op de preambule en zien deze maatregel als een noodmaatregel en betreuren het zeer dat het noodzakelijk was deze te treffen
# Q. Is het zo dat wij als examencentrum verplicht zorg moeten dragen voor een externe locatie voor een commerciŽle opleider en wie draagt de kosten?

A. Te allen tijde is het Examencentrum VCA verantwoordelijk voor de examenlocatie, de surveillance, de examinering en de examenproducten (zie de preambule).
# Q. Als een commerciŽle opleider een locatie aan ons opgeeft, als zijnde nieuwe externe locatie, wie gaat controleren of deze locatie niet in eigendom is of dat er hiervoor een huurovereenkomst is aangegaan?

A. Zie bovenstaande FAQ
# Q. Kunnen commerciŽle opleiders elkaars ruimte gaan gebruiken? Dat is dan wel een externe locatie, hij is immers geen eigendom van A, maar van B.

A. Gebruik van een opleidingsruimte van een commerciŽle opleider is met deze maatregel verboden.
# Q. Er zijn opleiders die speciaal afgelopen jaar een eigen pand hebben aangeschaft met extra examenruimte. Is er niet een keuring in het leven te roepen die de commerciŽle opleiders gaat certificeren, zodat zij een kwaliteitskeurmerk krijgen en ieder half jaar een extra controle hebben?

A. Examinering moet onafhankelijk van opleiden, dat is het basisprincipe in het VCA-stelsel (zie de preambule). Derhalve zal er geen certificering van opleiders plaatsvinden.
# Q. Onder een commerciŽle opleider wordt verstaan een organisatie die tegen een marktconforme vergoeding gericht VCA opleidingen aanbiedt. Welke organisaties vallen niet onder het begrip commerciŽle opleiders.

A. Organisaties die een VCA opleiding aanbieden als onderdeel van een brede beroepsopleiding, zoals ROC?s en AOC?s, het zogenoemde bekostigd onderwijs. CommerciŽle afdelingen van deze organisaties vallen niet onder bekostigd onderwijs. Derhalve mag daar niet geŽxamineerd worden.
# Q. Hoe moet ik omgaan met de langlopende overeenkomst met een opleider over het gebruik van een examenruimte die zijn eigendom is, dan wel die hij langdurig heeft gehuurd?

A. Als een examencentrum een gebruikersovereenkomst is aangegaan, zal die ontbonden moeten worden. De daaraan verbonden kosten kunnen niet op de stelselpartners verhaald worden.
# Q. Is er een overgangsregel voor vaste examenmomenten?

A. Als een examencentrum vaste examenmomenten heeft aangemeld in VRA en die moeten worden afgezegd of omgeboekt naar afwijkende examenmomenten, dan worden daar in de periode tussen 1 februari en 15 maart geen kosten voor in rekening gebracht.
# Q. Hoe worden de opleiders geÔnformeerd?

A. De VCA Examenbank gaat opleiders niet specifiek informeren omdat deze geen relatie tot de opleiders heeft. De genomen maatregel staat in de nieuwsbrief van 8 februari jl.
# Q. Is deze maatregel ook van toepassing voor examens in het buitenland?

A. Voor examens in het buitenland geldt dezelfde regelgeving.