Subsidieregeling voor energiezuinige kantoren en schoolgebouwen

Minister Van der Laan van Wonen Wijken en Integratie stelt beide subsidies beschikbaar en draagt daarmee bij aan de kabinetsdoelen voor energiebesparing uit het werkprogramma Schoon en Zuinig (te downloaden van de VROM-website). SenterNovem handelt de subsidieaanvragen af, zij doet dat onder de noemer Unieke Kansen Programma Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren (UKP NESK). Overigens kunnen aanvragen voor haalbaarheidsstudies al vanaf 25 juni ingediend worden.

Dit UKP NESK is onderdeel van de Innovatieagenda Energie. Het programma is hierin in februari 2009 aangekondigd. De Innovatieagenda Energie draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in Schoon en Zuinig, het werkprogramma van het kabinet dat het gebruik van hernieuwbare energie stimuleert, energie-efficiency verbetert en de uitstoot van broeikasgassen vermindert.

Projecten die willen meedoen aan de regeling moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Tenminste 1000 m2 Bruto vloeroppervlak, waarvan tenminste 70% met onderwijs- of kantoorfunctie;
- Bij scholen komen alleen scholen voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs in aanmerking;
- CO2 emissiereductie over totaal energieverbruik, dus inclusief alle apparatuur in het gebouw, van 45% ten opzichte van de referentie in 1990;

Bij nieuwbouw: EPC kleiner dan of gelijk aan 0,9 voor scholen, en EPC kleiner dan of gelijk aan 0,75 voor kantoren;

Voor renovatie: energielabelklasse A na renovatie, en een verbetering van de energie-index met tenminste 0,3;

Voor scholen: minimale kwaliteit van het binnenmilieu klasse C.