Subsidie voor leeftijdsbewust personeelsbeleid

Als uw organisatie - of de branchevereniging waartoe uw organisatie behoort - projecten start of beleid maakt waardoor werknemers op oudere leeftijd kunnen blijven doorwerken, kunt u hiervoor subsidie bij de overheid aanvragen op grond van de 'Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid'. Het gaat hierbij op projecten of experimenten waarbij oudere werknemers aangepaste taken krijgen, hun loopbaanperspectief wordt vergroot of waarmee vooroordelen van werkgevers tegen oudere werknemers worden bestreden.

De overheid wil met de subsidieregeling de arbeidsparticipatie van oudere werknemers bevorderen. Het gaat dan om ouderen tussen de 55 en 64 jaar. Een project kan echter ook subsidie krijgen voor ouderen onder de 55 jaar, als het om preventief beleid gaat waardoor uitstroom van ouderen wordt voorkomen. De subsidieregeling is voor 2006 op de volgende drie punten aangepast. 1. U kunt vanaf de komende aanvraagronde slechts ??n project gehonoreerd krijgen. 2. Bij teveel subsidieaanvragen van dezelfde datum die gezamenlijk het subsidieplafond overschrijden, wordt de toewijzing door loting vastgesteld. 3. Branche- of bedrijfstakorganisaties kunnen een aanvraag doen voor ??n of meer bedrijven met minder dan 30 werknemers.

Aanvraag
U kunt u subsidieaanvraag doen bij het Agentschap SZW. In 2006 kunt u uw aanvraag indienen van 16 januari t/m 15 maart en van 3 juli t/m 31 augustus. In 2006 zal het aantal projecten waarvoor een subsidie wordt toegekend veel hoger liggen dan in het voorgaande jaar. Dit jaar is er namelijk een budget van 7,1 miljoen euro beschikbaar. In 2005 was dat nog 4,4 miljoen euro. De subsidie bedraagt maximaal 40.000 euro per project. Meer over de regeling leest u in de achtergrondinformatie op de website van het Agentschap SZW. Het aanvraagformulier en de offici?le regeling vindt u hier (http://agentschap.szw.nl)

Week 2 - 9 januari 2006