NEN1010:2007 juli 2009 geldig - bouwbesluit 2003

De ingangsdatum van de NEN1010:2007 is op zijn vroegst medio juli 2009 te verwachten. De huidige status Het ministerie van VROM gaat de Regeling Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit samen voegen tot één AMvB. Vooral deregulering van bouwregelgeving en vereenvoudiging en verkorting van procedures vertragen het proces. Om te voldoen aan de Europese Richtlijn 98/34/EG dient 3 maanden voor publicatie in het Staatsblad de tekst van de AMvB beschikbaar te zijn (notificatieprocedure). Een AMvB mag vervolgens niet eerder in werking treden dan twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Het ministerie van VROM heeft het voornemen om medio juli 2009 de Ministeriële Regeling van kracht te verklaren. De betekenis voor de installatiebranche Gelijkwaardigheid Bouwbesluit Het Bouwbesluit maakt onderdeel uit van de Woningwet en omvat de technische voorschriften met betrekking tot nieuwbouw en de staat van bestaande bouw. De NEN1010 wordt bij Ministeriële Regeling aangewezen en maakt onverlet deel uit van de wet. Kortom, we zullen ons moeten conformeren aan de uitgave en versie, zoals opgenomen is in de Regeling Bouwbesluit 2003. Het is echter onmogelijk om iedere denkbare situatie vast te leggen in regelgeving. Regelmatig ontstaan situaties waarop de NEN1010 onvoldoende is toegesneden. Om te voorkomen dat gelijkwaardige oplossingen op formele grond niet zouden zijn toegestaan voorziet het Bouwbesluit in de mogelijkheid om, mits binnen het kader van de functionele eis wordt gebleven, af te wijken van de in het besluit gegeven prestatie-eisen. Bouwregelgeving is immers opgesteld om een veilige en gezonde gebouwde omgeving te waarborgen. Om dit te bereiken zijn meerdere oplossingen denkbaar als in het beteffende voorschrift is opgenomen. Voldoet een oplossing aan artikel 1.5, dan voldoet het aan het Bouwbesluit, ook al wijkt de oplossing af van de relevante bepalingen uit de NEN1010. Zo kan een nieuwe norm (NEN1010:2007) al worden toegepast, terwijl deze (nog) niet is aangewezen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de nieuwe norm tenminste hetzelfde veiligheidsniveau heeft als de huidige aangewezen norm. De gemeentelijke autoriteit (burgemeester en wethouders) toetst de bouwvergunning aan de hand van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab). Op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling moet de gemeentelijke autoriteit gelijkwaardig aangemerkte oplossingen accepteren. De NEN1010:2007 is volledig gebaseerd op de Europese Harmonisatiedocumenten (HD’s). Als er in CENELEC-verband een nieuwe HD wordt vervangen of een nieuwe HD wordt vastgesteld, dan zijn de leden verplicht deze wijziging binnen 2 jaar te publiceren in de nationale norm. Nederland heeft hieraan voldaan door in september 2007 de NEN1010:2007 te publiceren. Omdat de NEN1010 volledig is gebaseerd op de HD’s, en op termijn de NEN1010:2005 gaat vervangen (nadat de NEN1010:2007 middels een ministeriële regeling van kracht is verklaard), mag je er vanuit gaan dat de NEN1010:2007 tenminste van hetzelfde veiligheidsniveau is als de NEN1010:2005. Vanaf de datum van publicatie, 1 oktober 2007, is het toegestaan om, op basis van de gelijkwaardigsbepaling, de NEN1010:2007 toe te passen. U hebt nu dus twee mogelijkheden; U ontwerpt de elektrotechnische installatie op basis van de geldende norm, of - NEN1010-0:2005 - NEN1010-1:2003 - NEN1010-4:2003 - NEN1010-5:1996, - NEN1010-5:1996/A3:2003 - NEN1010-5:1996/A3:2003/C2:2005, - NEN1010-6:1997, - NEN1010-7:2000, - NEN1010-7:2000/A3:2005 en - NEN1010-9:2005. U ontwerpt de elektrotechnische installatie op basis van NEN1010:2007. Zodra NEN1010:2007 middels een ministeriële regeling van kracht is verklaard, mag NEN1010:2005 niet meer worden toegepast. De branche heeft er het grootste belang bij dat deze onzekere periode zo kort mogelijk wordt gehouden, maar is hierbij afhankelijk van wat de wetgever besluit. Conclusie De NEN1010:2007 wordt, naar verwachting, niet eerder van kracht verklaard dan medio juli 2009. Aannemelijker is het om uit te gaan van 1 januari 2010, 2 jaar later dan oorspronkelijk gepland. De komende twee jaar zal de branche rekening moeten houden met het feit dat beide normen (NEN1010:2005 en NEN1010:2007) toegelaten zijn. Doordat de NEN1010 zo ingrijpend is gewijzigd, kun je spreken van een ‘nieuwe’ norm. Dit heeft consequenties voor de uitvoeringsvorm van de installatie. Een prestatierichtlijn biedt kansen voor innoverende bedrijven, maar traditioneel ingestelde bedrijven verkiezen doorgaans een gedetailleerde richtlijn. Zorg voor duidelijkheid in de offerte Het is daarom ook van belang duidelijke afspraken te maken met de opdrachtgever op basis van welke editie van de NEN1010 het ontwerp (offerte) is gebaseerd.