NEN ISO 9001 en NEN ISO 14001 vernieuwd

Nieuwe NEN ISO 9001 legt focus op concrete en "zachtere" organisatieaspecten.

ISO 9001: verschillen tussen de nieuwe en de huidige versie

Er zijn een aantal opvallende verschillen tussen de nieuwe versie (ISO 9001:2015) en de momenteel geldende versie (ISO 9001:2008):


  • Risicogericht  denken als basis voor het managementsysteem. De nieuwe versie van de norm bevat niet alleen een set algemene eisen, maar daagt organisaties ook uit om hun risico's te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteitsmanagementsysteem.

  • Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen door de bedrijfscontext en de behoeften en verwachtingen van stakeholders op systematische wijze in kaart te brengen en te monitoren. Dit biedt betere mogelijkheden om het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren en de beoogde resultaten te behalen.

  • Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem.

  • Sterkere focus op doelstellingen als drivers voor verbeteringen en de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.

  • Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen, zo is er meer aandacht voor het onderhouden van kennis (know-how) binnen de organisatie.

  • Uitgebreidere aandacht voor de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Hiermee sluit de norm aan bij de hedendaagse realiteit waarin organisaties opereren in de complexere omgeving van uitbestede processen en toeleveringsketens.

  • Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen, waaronder vereiste wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het managementsysteem.


Waar in de beginjaren van het algemenere kwaliteitsdenken nog kon worden volstaan met een klachtenregister, moet aantoonbaar en concreet worden gewerkt aan organisatiebeoordeling en organisatieverbetering. Ook de managementbetrokkenheid, een key factor voor succesvolle systemen en organisaties krijgt meer nadruk.


Logischerwijs zal dat ook betekenen dat aan de auditors voor de certificerende certificatieinstellingen een spannende tijd aanbreekt. We kijken uit naar de norm en verwachten dat de normwijzigingen er toe zullen bijdragen dat organisatieverbetering niet een afdeling maar een organisatievisie is. Gelukkig zien we deze werkwijze en denkwijze bij zowel onze consultants en de organisaties welke we mogen begeleiden al jaren terug.