Arbowet ondergaat metamorfose

Inmiddels ligt er een wetsvoorstel voor een nieuwe Arbowet bij de Tweede Kamer. Op basis van het voorstel moeten werkgevers vanaf 2007 het arbobeleid samen met hun werknemers gaan vormgeven. Er komen minder scherp omschreven regels en de nieuwe wet sluit beter aan op Europese regelgeving. In de nieuwe wet zullen alleen de hoofdlijnen staan.

Het Arbobesluit - waarover de Tweede Kamer zich niet hoeft te buigen - bevat nadere regels met betrekking tot veilig en gezond werken. U moet uw arbobeleid invullen aan de hand van zogenaamde doelvoorschriften. In deze doelvoorschriften omschrijft u het te bereiken beschermingsniveau tijdens het werk. De vakbonden en de werkgeversorganisaties kunnen arbocatalogi samenstellen, waarin staat hoe en met welke middelen uw organisatie de doelvoorschriften kan halen.

Het einddoel van de wetgever is dat alle werknemers in de Europese lidstaten op dezelfde manier publieke bescherming krijgen. Dit gaat wel enige jaren in beslag nemen. Op Europees niveau dienen gelijkluidende afspraken gemaakt te worden: een proces dat tijd kost. Met het gewijzigde Arbobesluit maakt de wetgever een begin. Er wordt zoveel als mogelijk met behulp van Europese regelgeving concrete doelvoorschriften geformuleerd. Alleen daar waar sprake is van zeer ernstige risico's wil de wetgever aanvullende regels voorschrijven.