Aanwijzen preventiemedewerker voor 1 juli 2006

Nieuwe Arbo-wet eist meer preventie

De doelstelling van goed Arbo-beleid is het voorkomen van ongevallen en verzuim. Het beleid zal dan ook op die preventie moeten inspelen door risico?s vroegtijdig te onderkennen en daar maatregelen voor te treffen. Al enige tijd moet daarom elke onderneming een preventiemedewerker hebben. Vanaf 1 juli zal de controle worden aangescherpt: u krijgt een boete als er nog geen preventiemedewerker is aangesteld. Hieronder kunt u meer lezen over deze taak en het verband tussen de preventiemedewerker en de risico-inventarisatie en ?evaluatie (RI&E).

Op basis van de Europese regels is de nieuwe Arbo-wetgeving tot stand gekomen, die sinds 1 juli 2005 van kracht is. Onze wetgever wil met deze wet bereiken dat het preventieve Arbo-beleid in bedrijven wordt verbeterd. De nadruk ligt op beleid ter voorkoming van, in plaats van beleid dat wordt uitgevoerd na dat er iets gebeurd is. Daartoe zijn er twee maatregelen genomen:

- Het is niet langer verplicht een minimumpakket aan diensten af te nemen bij een meestal externe Arbo-dienst. De ondernemer kan ervoor kiezen meer zelf te doen en alleen onderdelen uit te besteden. Dit is de maatwerkregeling.
- Alle ondernemingen met meer dan vijftien medewerkers zijn verplicht ??n of meer preventiemedewerkers aan te wijzen.

De taken van de preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is gericht op de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers in relatie tot hun werk en de omstandigheden waarin ze dat werk doen. Hij houdt zich bezig met het herkennen, opsporen, analyseren en adviseren over de bedreigingen voor het gezond werken van de medewerkers in de onderneming.

De preventiemedewerker adviseert het management, de medewerkers en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om de gezondheid en inzet van de medewerkers in stand te houden en te bevorderen. Hij begeleidt ook medewerkers van wie het functioneren belemmerd wordt door een dreigende stoornis of arbeidsuitval, bestaande handicap of bij Arbo-problemen in de werksituatie. Een preventiemedewerker heeft dezelfde rechtsbescherming als een lid van de OR.

De eisen

De wetgever stelt geen specifieke eisen aan de preventiemedewerkers in de vorm van diploma?s of een bepaald niveau. De omvang en inhoud van deze functie wordt bepaald door de RI&E, die een compleet overzicht geeft van de arbeidsrisico?s in de onderneming. De Arbo-wet verplicht de ondernemer om in de RI&E te bepalen:

- Over welke deskundigheid, ervaring en uitrusting de preventiemedewerker(s) moeten beschikken;
- Hoeveel preventiemedewerkers er moeten zijn en voor hoeveel tijd;
- Hoe een en ander moet worden georganiseerd opdat zij hun functie naar behoren
kunnen verrichten.

Helaas geeft de Arbo-wet niet aan hoeveel preventiemedewerkers er moeten zijn. Net als met het deskundigheidsniveau is er sprake van ?zorg op maat?. De onderneming moet dus zo veel preventiemedewerkers hebben ?als nodig is?. De plaats om dat te onderzoeken en vast te leggen, is de RI&E. Het is de bedoeling van de wetgever dat de preventiemedewerker actief is op de werkvloer en daar (een deel van) zijn taken uitvoert.

De RI&E geeft als het goed is een compleet beeld van de risico?s en daarmee ontstaat het inzicht in de benodigde deskundigheid en het benodigde aantal werknemers met preventietaken. De preventiemedewerker zal doorgaans niet een complete functie zijn voor een of meerdere werknemers, maar een taak die een medewerker uitvoert naast zijn reguliere taken.

Aspecten in de RI&E

In de RI&E moeten de volgende aspecten van de preventiemedewerking duidelijk worden:

- De omvang van de aanstelling en het aantal medewerkers;
- De plaats binnen de organisatie;
- De taken;
- De benodigde opleiding;
- De benodigde ervaring;
- Het beschikbare budget.

Pas na het vaststellen van deze aspecten kan de vraag aan de orde komen of dit werk moet worden uitbesteed. De wetgever gaat ervan uit dat eigen werknemers deze nieuwe taken gaan uitvoeren. Alleen als dat niet kan, is het toegestaan externe preventiemedewerking in te huren. Een belangrijk deel van de beoogde effecten gaat daarmee verloren; het ging er immers om de interne preventieve Arbo-zorg te versterken!