13- en 14-jarigen zijn in te huren voor een appel en een ei

Soort contract

U kunt een vakantiekracht een contract voor bepaalde tijd aanbieden of een vakantiekracht inhuren via een uitzendbureau. Bij een arbeidsovereenkomst betaalt u minder dan via het uitzendbureau, maar u krijgt wel te maken met allerlei administratieve rompslomp. Zo moet u voor de vakantiekracht vanaf 4 juli een eerstedagsmelding doen en moet u hem of haar voor een paar weken of maanden in de salarisadministratie opnemen. Een tussenoplossing is de zogenaamde payroll-service. U draagt dan bij het uitzendbureau zelf een kandidaat aan, u betaalt geen werving- en selectiekosten en de administratieve rompslomp wordt door het uitzendbureau geregeld.

Loon

Vakantiewerk mag vanaf 13 jaar. Vakantiekrachten hebben recht op het wettelijk minimum (jeugd)loon (zie artikel "minimumloon stijgt per 1 juli 2006"). Deze bedragen zijn echter pas vastgesteld vanaf 15 jaar. Dit betekent dat kinderen van 13 en 14 jaar geen recht hebben op het minimumloon. U kunt hen dus inhuren voor een appel en een ei. Vanaf 15 jaar heeft de vakantiewerker ook recht op 8% vakantietoeslag, die u maandelijks of in ??n keer aan het eind van het vakantiewerk uitbetaalt. De vakantiekracht krijgt voor iedere maand die fulltime is gewerkt 1,67 vakantiedag (20 dagen op jaarbasis). Vakantiedagen die niet zijn opgenomen, moet u uitbetalen.

Studenten- en scholierenregeling

Op het salaris moet u loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden. Voor vakantiewerkers die recht hebben op kinderbijslag of studiefinanciering kunt u aan de fiscus vragen of u de studenten- en scholierenregeling mag toepassen. Is dat toegestaan, dan mag u de kwartaaltabel voor de loonheffing toepassen.

Werktijden

In de Arbeidstijdenwet is vastgelegd hoe lang kinderen maximaal mogen werken.

- Kinderen van 13 en 14 jaar mogen in de vakantie maximaal 5 dagen per week en maximaal 7 uur per dag werken. Dat is dus maximaal 35 uur per vakantieweek. Er mag maximaal 4 vakantieweken gewerkt worden (maximaal 3 weken aaneengesloten). Bij een werktijd van meer dan 4? uur hebben zij recht op een pauze van minimaal een half uur. Op zondag mogen zij nooit werken.

- Kinderen van 15 jaar mogen in de vakantie maximaal 5 dagen per week en maximaal 8 uur per dag werken. Dat is dus maximaal 40 uur per vakantieweek. Er mag maximaal 6 vakantieweken gewerkt worden (maximaal 4 weken aaneengesloten). Bij een werktijd van meer dan 4,5 uur hebben zij recht op een pauze van minimaal een half uur. Op zondag werken mag alleen als er 4 vrije zondagen per 13 weken ingeroosterd worden. Als op zondag gewerkt wordt, dan is de zaterdag in ieder geval een vrije dag.

- Voor jongeren van 16 en 17 jaar gelden dezelfde regels als voor volwassen werknemers. Zij mogen dus maximaal 9 uur per dag en 45 uur per week werken. Er gelden echter wel wat extra beschermende maatregelen. Zo mogen zij niet 's nachts werken, niet overwerken, geen oproepdiensten draaien en hebben ze recht op langere rustperiodes. Het gemiddeld aantal uur per 4 weken mag niet boven de 40 uur per week uitkomen. Bedraagt de werktijd meer dan 4,5 uur dan hebben zij recht op een half uur pauze. Bij meer dan 8 uur bedraagt de pauze drie kwartier, waarvan een half uur aaneengesloten. Werken op zondag mag, als er maar 4 vrije zondagen per 13 weken worden ingeroosterd en de zaterdag in dat geval een vrije dag is.

Soort werk

Ook aan de veiligheid worden bepaalde eisen gesteld en wel in de Arbowet en het daaruit voortvloeiende Arbeidsomstandigheden besluit.

- Kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen tijdens vakanties alleen niet-industri?le arbeid van lichte aard verrichten. Hieronder kunt u hand- en spandiensten verstaan, maar beslist geen zelfstandige (productie)arbeid. Uiteraard mag het werk niet gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid zijn.

- Jongeren van 16 en 17 jaar mogen in principe alle soorten werk doen, tenzij dat werk gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid. Daarnaast bent u verplicht om in de risico-inventarisatie en -evaluatie extra aandacht te schenken aan jeugdige werknemers.

Ziekte

Voor vakantiekrachten geldt ook de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Dat betekent dat u minimaal 70% van het afgesproken salaris moet doorbetalen.

Samenloop met kinderbijslag

Een thuiswonend kind van jonger dan 16 jaar mag onbeperkt bijverdienen zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt. Voor uitwonende kinderen jonger dan 16 jaar gelden er wel grensbedragen. Dit is afhankelijk van de kinderbijslag die de ouders krijgen. Bij enkele kinderbijslag mag maximaal 1662 euro worden bijverdiend en bij dubbele kinderbijslag maximaal 1024 euro.

Een thuiswonende vakantiekracht van 16 of 17 jaar mag tot 1175 euro netto per kwartaal bijverdienen zonder dat de kinderbijslag vervalt. Voor een uitwonende vakantiekracht, gelden andere bedragen die afhankelijk zijn van de kinderbijslag die de ouders krijgen. Bij enkele kinderbijslag mag maximaal 1662 euro worden bijverdiend en en bij dubbele kinderbijslag maximaal 1024 euro.

Tijdens de zomermaanden (juni t/m augustus) mag met vakantiewerk nog eens 1100 euro netto extra worden bijverdiend. Het maakt in dat geval niet uit hou oud de vakantiekracht is en of de vakantiekracht nog thuis woont of uitwonend is.


Tot slot nog een waarschuwing: Houd rekening met alle eisen die de wet stelt! Zo voorkomt u ook problemen met de Arbeidsinspectie, want die gaat de komende zomer weer actief controleren.